ماموریت :
ماموریت ما دستیابی به جایگاه تامین کننده ای برتر با ارائه راه حل های کلید در دست است که این مهم با ارائه خدمات برجسته و متکی بر روابط با مشتریان و کارفرمایان خواهدبود.

 

چشم انداز :
ارائه فن آوری های برون مرزی به کارفرمایان ایرانی و بومی سازی از طریق تولید در ایران

 

mission-vision

parsis-logo-farsi