انواع لوله و اتصالات

تجهیزات مکانیکی و ماشین آلات

تجهیزات کنترلی و ابزار دقیق

تجهیزات فرآیند

تجهیزات مخازن ذخیره

راپچردیسک

 

2YK-6B Liquid Ring Vacuum Pump2YK-6B

KV-series

Liquidwater Ring Vacuum Pump2YK-3

Liquid Ring Vacuum Pumps - Water Ring Pump-2

 

 

 Liquid Ring Vacuum Pumps & Compressors
• Oil & gas exploitation
• Refining
        - Vacuum distillation
        - Flare gas recovery
        - Store tanks vapor recovery
        - Gas compression transmission
• Petrochemical & chemical
• Other industrial applicationsparsis-logo-farsi