انواع لوله و اتصالات

تجهیزات مکانیکی و ماشین آلات

تجهیزات کنترلی و ابزار دقیق

تجهیزات فرآیند

تجهیزات مخازن ذخیره

راپچردیسک

 

3way

4way

MP-SS-3WAY-FLANGED

 

 

Multiport Ball & Plug Valves
3-Way (Ball & Plug)
4-way (Ball & Plug)

Applications:
Mixing or blending of line Medias
Diversion of flow to different locations
Bypass of flow around strainers, meters, heat exchangers, etc.
Direct flow out of or into storage tanks
Shut off flow from different locations

parsis-logo-farsi